คำนวณค่างวดต่อเดือน
ราคารถ *
บาท
เงินดาวน์ *
%
อัตราดอกเบี้ย *
%
จำนวนงวด
4 ปี(48 งวด)
 
ยอดจัด
บาท
ค่างวดต่อเดือน
บาท

หมายเหตุ:
1. ยอดเช่าซื้อ หมายถึง ยอดจัด + ดอกเบี้ย
2. การคำนวณความสามารถในการผ่อนชำระและค่างวด เป็นเครื่องมือที่บริษัทช่วยผู้ที่จะกำลังสมัครสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
    คำนวณความสามารถในการผ่อนชำระของการทำเช่าซื้อรถยนต์อย่างคร่าวๆ จากข้อมูลด้านการเงินที่ให้มา ไม่ได้เป็นข้อตัดสินชีขาดในการอนุมัติ
3. การคำนวณข้างต้น ประมาณจากราคารถที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และเป็นการประมาณเพียงคร่าว ๆ เท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อ
    ผลการคำนวนไม่ว่ากรณีใด
   
Site Map Member